Regulamin ale-nieruchomosci.pl

Regulamin witryny ale-nieruchomości.pl z dnia 21.12.2012 r.

Art. 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Operator - Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Drzewieckiego 7/21.
 2. Witryna - serwis internetowy dostępny pod adresem www.ale-nieruchomosci.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może w szczególności wyszukiwać ogłoszenia z ofertami nieruchomości.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, której w trybie przewidzianym w Regulaminie Operator utworzył Konto.
 4. Konto - identyfikator reprezentujący pojedynczego Użytkownika w bazie danych Witryny.
 5. Ogłoszenie - sporządzony przez Użytkownika zestaw informacji w postaci tekstowej oraz graficznej dotyczący oferty transakcji, której przedmiotem jest nieruchomość lub jej część zamieszczany w Witrynie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie
 6. Regulamin - niniejszy Regulamin Witryny ale-nieruchomosci.pl.

Art. 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny.
 2. Korzystanie z Witryny jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
  • użycie systemu teleinformatycznego wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer w wersji najnowszej z włączoną obsługą cookies i JavaScript,
  • we własnym zakresie, uzyskanie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w tzw. stopce strony głównej i każdej podstronie Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Użytkownicy będący jednocześnie przedsiębiorcami działającymi w branży nieruchomości mogą korzystać z Witryny także na indywidualnych zasadach określanych w osobnych dokumentach.

Art. 3. Zasady korzystania z Witryny

 1. Wszystkie Ogłoszenia pochodzą od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść oraz decyduje o załączeniu plików graficznych. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Ogłoszenia w Witrynie ale-nieruchomosci.pl mogą być publikowane tylko za pośrednictwem przedsiębiorców działających w branży nieruchomości.
 3. Zamieszczenie ogłoszenia jest jednoznaczne z zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży lub wynajmu.
 4. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Strona z Ogłoszeniem zawiera formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta powiązanego z danym Ogłoszeniem.
 5. Ogłoszenie może być wyświetlane w Witrynie przez okres wynikający z oferty zamieszczonej w cenniku Witryny lub zgodnie indywidualnymi zasadami określonymi w osobnych dokumentach.
 6. Warunkiem możliwości publikacji Ogłoszenia jest posiadanie Konta.
 7. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Witryny, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  • podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem Witryny naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Witryny,
  • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Operatora.
 8. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Konta, może je odzyskać tylko za zgodą Operatora.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Witryna podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 10. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  • publikowania treści i plików graficznych (w szczególności zdjęć) zgodnych ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich,
  • korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania z Witryny w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Operatora,
  • korzystania z Witryny w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Art. 4. Rejestracja Konta

 1. Rejestracja Konta jest dokonywana przez Operatora na prośbę zainteresowanego wysłaną na adres .
 2. Warunkiem rejestracji Konta jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz przesłanie danych niezbędnych do oznaczenia przedsiębiorcy publikującego Ogłoszenia:
  • nazwa firmy,
  • adres firmy,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.
 3. Operator w odpowiedzi na otrzymaną prośbę tworzy Konto, a następnie przesyła Użytkownikowi adres konta FTP, login i hasło niezbędne do publikacji Ogłoszeń przy użyciu automatycznych eksportów.
 4. Publikowanie ogłoszeń w Witrynie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Użytkownik posiadający aktywne Konto wyraża zgodę na otrzymywanie na podany firmowy adres e-mail oraz adresy e-mail pośredników umieszczane w treści Ogłoszeń, wiadomości systemowych oraz zawierających ofertę Serwisu wraz z informacjami o promocjach i usługach, a także wiadomości wysyłane przez użytkowników Internetu poprzez formularz kontaktu z pośrednikiem.
 6. Użytkownik może usunąć Konto i wszystkie powiązane z nim Ogłoszenia poprzez przesłanie oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: .

Art. 5. Zamieszczanie i modyfikacja Ogłoszeń

 1. Zamieszczanie, modyfikacji i usuwania Ogłoszeń jest wykonywane wyłącznie przy pomocy dowolnego programu dla pośredników, który umożliwia przesyłanie informacji o ofertach w postaci automatycznego eksportu pliku w postaci pliku ZIP, archiwum zawierającego plik XML o strukturze akceptowanej przez Witrynę oraz plików ze zdjęciami ofert.
 2. Zamieszczanie, modyfikacja i usuwanie Ogłoszeń jest wykonywane w Witrynie cyklicznie na podstawie otrzymanego pliku automatycznego eksportu dlatego rozpoczęcie publikowania i wszelkie zmiany Ogłoszenia naniesione w programie dla pośredników będą widoczne w Witrynie dopiero po zakończeniu procesu importu otrzymanego pliku automatycznego eksportu.
 3. Przedłużenie czasu publikowania Ogłoszenia wymaga ponownej aktywacji dokonanej w sposób opisany w par. 6 ust. 3.

Art. 6. Aktywacja, ceny i metody płatności

 1. Zamieszczanie Ogłoszeń w ramach Witryny jest usługą odpłatną i wymaga aktywacji.
 2. Wysokość opłat określa Cennik stanowiący załącznik do Regulaminu, przy czym Portal może oferować mniejszą cenę lub zwolnić Użytkownika z opłat w ramach odrębnych ustaleń, co nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Aktywacji Ogłoszenia można dokonać poprzez dokonanie płatności przelewem z góry na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze pro forma otrzymanej od Portalu.
 4. Cennik prezentuje ceny netto w złotych polskich.
 5. Wysokość opłat będzie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) według aktualnie obowiązującej stawki.
 6. Użytkownik upoważnia Portal do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 7. Wystawiona faktura VAT jest przesyłana Użytkownikowi w postaci pliku PDF na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta bądź w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, w zależności od wskazanego przez Użytkownika sposobu jej dostarczenia.

Art. 7. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Witryny w ramach przypisanego mu Konta, z zachowaniem warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik ma prawo do przekazywania opinii o Usłudze, zgłaszania błędów, sugestii i zapotrzebowania na nowe funkcjonalności, za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Portal dokłada wszelkich starań, aby Witryna działała przy użyciu wersji aktualnie najpopularniejszych przeglądarek internetowych. Użytkownik ma prawo korzystać z innych przeglądarek internetowych, ale wtedy Portal nie gwarantuje poprawnego działania Witryny.
 4. Użytkownik ma prawo korzystać z Witryny wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
 5. Zabronione jest ujawnianie osobom trzecim haseł do konta FTP przydzielonego do Konta Użytkownika.
 6. Zabronione jest umieszczanie w zasobach Witryny materiałów nielegalnych oraz podejmowania wszelkich działań niezgodnych z prawem. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności nie dostarczać do Witryny treści o charakterze bezprawnym.
 7. Zabronione jest umyślne podejmowanie prób blokowania lub nadmiernego obciążania działania Witryny, bez uzasadnionej potrzeby Użytkownika.
 8. Zabronione jest podejmowanie prób wykradania danych innych Użytkowników, umieszczania wirusów lub skryptów mogących negatywnie wpłynąć na działanie Witryny lub urządzenia za pomocą, których Użytkownicy korzystają z Witryny.
 9. W czasie korzystania z Witryny, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych służących do identyfikacji, rozliczeń i prowadzenia korespondencji oraz każdorazowego informowania o tym fakcie Portalu poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na aktualny adres e-mail Witryny podany na stronie www.ale-nieruchomosci.pl.

Art. 8. Prawa i obowiązki Portalu

 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika hasła do konta FTP przydzielonego do Konta Użytkownika.
 2. Portal ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Portal zastrzega sobie możliwość przeprowadzania niezbędnych konserwacji i aktualizacji Witryny, w trakcie których mogą występować przerwy w działaniu Witryny.
 4. Portal zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnych informacji, w tym informacji o nowych funkcjach Witryny, planowanych przerwach konserwacyjnych, ewentualnych zaistniałych problemach, awariach, ostrzeżeniach bezpieczeństwa, zmianach w Regulaminie lub cenniku, a także informacji handlowych dotyczących usług świadczonych przez Portal.
 5. Portal ma prawo przyznać wybranym Użytkownikom bezpłatny okres testowego korzystania z Witryny i zamieszczania Ogłoszeń.
 6. Portal nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Witryny przez Użytkowników.
 7. Portal ma prawo częściowo lub całkowicie zawiesić Konto Użytkownika i publikowanie Ogłoszeń, jeżeli:
  • Użytkownik przy użyciu Witryny dokonuje działań niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami,
  • Użytkownik podejmuje działania utrudniające lub uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z Witryny przez innych Użytkowników,
  • Użytkownik podał w trakcie korzystania z Witryny nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej wykonywanie,
  • Portal zostanie zobowiązany do tego przez organy państwowe,
  • Portal utraci uprawnienia niezbędne do prowadzenia Witryny,
  • Portal z innych względów, w szczególności technicznych i organizacyjnych, utraci możliwości prowadzenia Witryny.
 8. Portal ma prawo usunąć dane wprowadzone przez Użytkownika do Witryny, konto FTP przypisane do Konta Użytkownika oraz Konto Użytkownika, jeśli Użytkownik nie korzysta aktywnie z Witryny ponad 31 dni.

Art. 9. Gwarancja i odpowiedzialność Portalu

 1. Użytkownik zgłasza reklamacje dotyczące działania Witryny drogą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie ale-nieruchomosci.pl.
 2. Reklamacja może być składana tylko w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi i musi określać:
  • pełną nazwę Użytkownika,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu błędu będącego przedmiotem reklamacji.
 4. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego wymagającego uszczegółowienia, Portal zwróci się do Użytkownika o uzupełnienie informacji zawartych w zgłoszeniu.
 5. Portal rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia.
 6. W przypadku uznania reklamacji Portal zobowiązuje się podjąć działania mające na celu naprawę błędu.
 7. Portal udziela odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Portal  nie odpowiada za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia realizacji usług oraz za skutki nieprawidłowego działania i przerw w działaniu Witryny jeżeli jest to wynikiem okoliczności zewnętrznych, na które Portal nie miał wpływu lub, którym nie mógł przeciwdziałać, w szczególności, jeśli są wynikiem:
  • działań lub zaniechań Użytkownika albo osób trzecich z nimi związanych,
  • siły wyższej obejmującej zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia,
  • braku dostępu do sieci Internet przez Użytkownika,
  • niewłaściwych parametrów działania połączenia internetowego pomiędzy urządzeniem wykorzystywanym przez Użytkownika do korzystania z Witryny, a serwerami Portalu,
  • niewłaściwego działania urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do obsługi Witryny,
  • korzystania z przeglądarek internetowych nieobsługiwanych przez Witrynę,
  • awarii sprzętu lub oprogramowania serwerowego używanego do obsługi Witryny, wynikającej z okoliczności nie leżących po stronie Portalu.
 9. Portal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzeciew związku z błędnym funkcjonowaniem Witryny, w tym ewentualną utratą danych, szkód poniesionych na skutek interakcji Witryny z innym oprogramowaniem użytkowanym przez Użytkownika; Portal nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych nieuprawnionym działaniem osób trzecich lub obcych oprogramowań (w tym wirusów, itp.) możliwym na skutek obejścia zabezpieczeń Witryny.
 10. Portal nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań dostawców hostingu, ani za szkody powstałe w związku z uniemożliwieniem transferu danych Użytkownika na serwery dostawców hostingu.
 11. W każdym przypadku, w którym Portal będzie ponosił odpowiedzialność, będzie ona ograniczona do odpowiedzialności z tytułu szkód rzeczywistych.

Art. 10. Postanowienia końcowe

 1. Portal zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu, o czym powiadomi Użytkownika za pośrednictwem wysłanej wiadomości na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.
 2. Portal może wydać nowy Regulamin lub dokonać zmian w treści niniejszego Regulaminu, m.in. w przypadku:
  • zmiany warunków technicznych świadczenia usług, związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  • zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów, w szczególności dostawcy usług hostingowych,
  • zmiany warunków korzystania przez Portal z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
  • zmiany podmiotu świadczącego usługi na rzecz Portalu, w szczególności dostawcy hostingu,
  • wszelkich zmian organizacyjnych, przekształceń formalnych lub prawnych Portalu,
  • wprowadzenia przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na prawa i obowiązki Portalu i Użytkownika,
  • siły wyższej.
 3. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników podczas jego obowiązywania. Nowe postanowienia Regulaminu będą wiązać Użytkownika po 31 dniach od daty poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu i w tym czasie Użytkownik może wnioskować o usunięcie Konta.
 4. Zmiany cennika nie stanowią zmiany Regulaminu.
 5. Brak rezygnacji z Konta przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 3 oznacza akceptację zmian w Regulaminie.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Postanowienia nieważne zastąpione zostaną postanowieniami ważnymi zbliżonymi, w stopniu dozwolonym przez prawo, do postanowień nieważnych.
 8. Portal i Użytkownik dołożą starań, aby ewentualne spory wynikające z obowiązków opisanych w Regulaminie rozwiązać polubownie. W przypadku, gdy powstałego sporu nie da się rozstrzygnąć w sposób wyżej określony w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla Portalu.

Załączniki do Regulaminu Witryny ale-nieruchomosci.pl:

 1. Cennik obowiązujący biura nieruchomości korzystające z programu IMO:
  49 PLN + VAT za nieograniczoną liczbę ogłoszeń.
 1. Cennik obowiązujący biura nieruchomości korzystające z programu innego niż IMO:
  Liczba OgłoszeńOpłata miesięczna
  do 100 20 PLN + VAT
  101 - 200 25 PLN + VAT
  201 - 500 30 PLN + VAT
  501 - 1000 45 PLN + VAT
  1001 - 2000 55 PLN + VAT
  2001 - 4000 60 PLN + VAT
 2. Polityka prywatności witryny ale-nieruchomosci.pl.

Liczba aktualnych ofert

Najnowsze okazje cenowe

Mieszkania

Mieszkanie na sprzedaż / Gliwice

Mieszkanie na sprzedaż - Gliwice, , ul. Zygmunta Starego
Metraż: 106 m2
Pokoi: 3
Stara cena: 1 289 000 PLN
Nowa cena:1 245 000 PLN

Mieszkanie na sprzedaż / słupski

Mieszkanie na sprzedaż - słupski, Ustka
Metraż: 34 m2
Pokoi: 2
Stara cena: 224 584 PLN
Nowa cena: 217 880 PLN

Mieszkanie na wynajem

Mieszkanie na wynajem - , , ul. SZPAKOWA
Metraż: 41 m2
Pokoi: 2
Stara cena: 2 700 PLN
Nowa cena: 2 600 PLN

Mieszkanie na sprzedaż

Mieszkanie na sprzedaż - , , ul. Na Barciach
Metraż: 99 m2
Pokoi: 4
Stara cena: 1 575 000 PLN
Nowa cena:1 480 000 PLN

Mieszkanie na sprzedaż

Mieszkanie na sprzedaż - , , ul. Fiołkowa
Metraż: 39 m2
Pokoi: 2
Stara cena: 540 000 PLN
Nowa cena: 510 000 PLN

Domy

Dom na sprzedaż

Dom na sprzedaż - , , ul. Słowicza
Metraż: 120 m2
Pokoi: 3
Stara cena: 1 890 000 PLN
Nowa cena:1 790 000 PLN

Dom na sprzedaż / krakowski

Dom na sprzedaż - krakowski, , ul. Parkowa
Metraż: 230 m2
Pokoi: 6
Stara cena: 1 585 000 PLN
Nowa cena:1 375 000 PLN

Dom na sprzedaż / lubelski

Dom na sprzedaż - lubelski, Wólka
Metraż: 172 m2
Pokoi: 6
Stara cena: 690 000 PLN
Nowa cena: 650 000 PLN

Dom na sprzedaż / ropczycko-sędziszowski

Dom na sprzedaż - ropczycko-sędziszowski, Wielopole Skrzyńskie
Metraż: 160 m2
Pokoi: 4
Stara cena: 219 000 PLN
Nowa cena: 199 000 PLN

Dom na sprzedaż / Wrocław

Dom na sprzedaż - Wrocław, , ul. Zagłoby
Metraż: 193 m2
Pokoi: 8
Stara cena: 2 300 000 PLN
Nowa cena:2 100 000 PLN

Działki

Działka na sprzedaż / warszawski zachodni

Działka na sprzedaż - warszawski zachodni, Łomianki
Metraż: 800 m2
Stara cena: 325 000 PLN
Nowa cena: 320 000 PLN

Działka na sprzedaż / piaseczyński

Działka na sprzedaż - piaseczyński, Piaseczno
Metraż: 1 600 m2
Stara cena: 736 000 PLN
Nowa cena: 720 000 PLN

Działka na sprzedaż / oleśnicki

Działka na sprzedaż - oleśnicki, Oleśnica, ul. Dębowa
Metraż: 863 m2
Stara cena: 250 270 PLN
Nowa cena: 215 750 PLN

Działka na sprzedaż / pruszkowski

Działka na sprzedaż - pruszkowski, Michałowice
Metraż: 1 050 m2
Stara cena: 995 000 PLN
Nowa cena: 990 000 PLN

Działka na sprzedaż / giżycki

Działka na sprzedaż - giżycki, Miłki
Metraż: 33 655 m2
Stara cena: 900 000 PLN
Nowa cena: 720 000 PLN

Lokale

Lokal na wynajem / Wrocław

Lokal na wynajem - Wrocław, , ul. Sikorskiego
Metraż: 50 m2
Pokoi: 2
Stara cena: 3 900 PLN
Nowa cena: 3 650 PLN

Lokal na wynajem / Warszawa

Lokal na wynajem - Warszawa, Mokotów, ul. Dąbrowskiego Jarosława
Metraż: 41 m2
Pokoi: 2
Stara cena: 2 500 PLN
Nowa cena: 2 300 PLN

Lokal na wynajem / Rzeszów

Lokal na wynajem - Rzeszów, , ul. Stefana Żeromskiego
Metraż: 37 m2
Stara cena: 1 600 PLN
Nowa cena: 1 100 PLN

Lokal na sprzedaż / Krosno

Lokal na sprzedaż - Krosno,
Metraż: 28 m2
Stara cena: 197 000 PLN
Nowa cena: 179 000 PLN

Lokal na wynajem

Lokal na wynajem - , , ul. Czyżówka
Metraż: 145 m2
Pokoi: 2
Stara cena: 12 000 PLN
Nowa cena: 10 000 PLN

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych ofertach spełniających te kryteria wypełnij formularz

*

*

Vv