Działka na sprzedażśremski

Szczegóły oferty Zdjęcia
Udostępnij
Cena: 35 500 PLN Poprzednia cena: 38 400 PLN

Zapytaj agenta

Agent:Izabela Kulesza Telefon:730 65 47 57 E-mail: i.kulesza@infopublikator.pl
Wyślij pytanie

Informacje

Cena: 35 500 PLN Cena za m²: 31 PLN Powierzchnia: 1 160 m² Rozwiń

Opis nieruchomości

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK
Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dolsk.
Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym gruntów Mszczyczyn, zapisana jest w księdze wieczystej nr KW PO1M/00027276/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie. Księga wieczysta nie wykazuje żadnych obciążeń ani zobowiązań.
Lp
Działka
nr
Pow.
w ha
Cena
wywoławcza
netto
Wysokość wadium
Godzina przetargu


1.
193/4
0,1160
35 500,00-zł
7 000,00zł
9 00
Na dzień dzisiejszy sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Natomiast w przypadku zmiany przepisów VAT do wylicytowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ceny netto doliczony zostanie obowiązujący podatek.
Dla wyżej wymienionej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/158/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 maja 2005r. oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXVIII/242/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009r. , Uchwałą Nr IV/22/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 lutego 2011r. oraz Uchwałą XXX/199/13 z dnia 27 lutego 2013r. działki przeznaczone są w studium pod planowane tereny zabudowy mieszkaniowej siedliskowej i jednorodzinnej z możliwością realizacji uzupełniającego zainwestowania osiedleńczego (zabudowa mieszkaniowa, usługi socjale i bytowe). I przetarg ogłoszony na dzień 15 stycznia 2019r., II przetarg ogłoszony na dzień 14 maja 2019r. i III przetarg ogłoszony na dzień 25 czerwca 2019r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2019r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk w sali nr 15
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 7000,00 zł na konto Gminy Dolsk Nr 31 9084 1013 0200 0143 2000 0002 do dnia 25 lipca 2019r. z dopiskiem informującym, że wpłata dotyczy wadium w przetargu na sprzedaż działki nr 193/4.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Dolsk.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się osobom, które nie wylicytowały działki, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą , powinna przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli w przetargu ma uczestniczyć inna osoba, aniżeli ta na którą zostało wpłacone wadium - powinna posiadać odpowiednie pełnomocnictwo notarialne.
W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim , w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka , zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości- dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego , warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową małżeńską lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz.1380). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia i ponosi z tego tytułu prawną odpowiedzialność.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w otrzymanym zawiadomieniu, Gmina Dolsk może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie jednorazowo na konto Gminy Dolsk z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie bankowym przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
Burmistrz zastrzega sobie prawo możliwości unieważnienia przetargu z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarczy w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, biuro nr 16, tel.(061) 28-25-001.wew.44.

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Dolsk
/-/ mgr BARBARA WIERZBIŃSKA
BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się w budynku mieszkalnym położonym w Nowieczku przy ul.Nowa 1 (dla którego nie utworzono odrębnej księgi wieczystej) o pow. użytkowej 30,72 m 2 wraz z ułamkowym udziałem w nieruchomości wspólnej tj. działce nr 80/2 o pow. 0,2529 ha - który wynosi 250/1000 części tj. 0,0632 ha

Działka nr 80/2 zapisana jest w księdze wieczystej nr KW PO1M/00044956/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie i stanowi współwłasność Gminy Dolsk oraz współwłaścicieli wyodrębnionych lokali.

W dziale III i IV księgi wieczystej znajduje się wpis następującej treści- „wszelkie ciężary, ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano dnia 4 sierpnia 2008r.”
Lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni i połowy korytarza. Lokal znajduje się na parterze budynku w prawej jego części. Lokal przeznaczony do remontu kapitalnego związanego z pożarem.
Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia z poddaszem - posiada drewniany strop nad parterem, nagi, ocieplony gliną w części korytarza spalony. Podsufitka z płyty gipsowo kartonowej do wymiany. Dach 2 spadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczna i cementową w części spalony po pożarze. Podłogi i posadzki do wymiany. Brak łazienki oraz instalacji kanalizacyjnej i gazowej.
Budynek znajduje się na obszarze objętym formą ochrony zabytków, o której mowa w art.7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018r. poz. 2067) -Gminna Ewidencja Zabytków. Wszelkie prace budowlane zewnętrzne należy uzgodnić z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.
Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi 11 500,00 zł (jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100).
Na dzień dzisiejszy nieruchomość zwolniona z podatku VAT.
Natomiast w przypadku zmiany przepisów VAT do wylicytowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ceny netto doliczony zostanie obowiązujący podatek.
Dla w/wym. działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz brak jest decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/158/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 maja 2005r. oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXVIII/242/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009r. i Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2.02.2011r. oraz Uchwałą Nr XXX/199/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27.02.2013r. działka leży w istniejących i planowanych terenach zabudowy mieszkaniowej - siedliskowej i jednorodzinnej z możliwością realizacji uzupełniającego zainwestowania osiedleńczego (zabudowa mieszkaniowa, usługi podstawowe i bytowe nieuciążliwe i wzajemnie niekolidujące). I przetarg organizowany na dzień 14 maja 2019r., II przetarg organizowany na dzień 25 czerwca 2019r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2019r. o godz. 10 00
w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk w sali nr 15
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 2 000,00 zł na konto Gminy Dolsk Nr 31 9084 1013 0200 0143 2000 0002 do dnia 25 lipca 2019r. z dopiskiem informującym, że wpłata dotyczy wadium do uczestniczenia w przetargu na sprzedaż lokalu nr 3 przy ul.Nowa 1 w Nowieczku.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Dolsk.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się osobom, które nie wylicytowały działki, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą , powinna przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli w przetargu ma uczestniczyć inna osoba, aniżeli ta na którą zostało wpłacone wadium - powinna posiadać odpowiednie pełnomocnictwo notarialne.
W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim , w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka , zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości- dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego , warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową małżeńską lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz.1380). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia i ponosi z tego tytułu prawną odpowiedzialność.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w otrzymanym zawiadomieniu, Gmina Dolsk może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie jednorazowo na konto Gminy Dolsk z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie bankowym przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
Burmistrz zastrzega sobie prawo możliwości unieważnienia przetargu z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarczy w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, biuro nr 16, tel.(061) 28-25-001.wew.44.

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Dolsk
/-/ mgr BARBARA WIERZBIŃSKA
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Numer oferty: NET-GS-887 Data publikacji: 2019-06-13 00:06:32 Data modyfikacji: 2019-07-04 23:51:17

Zapytaj agenta

Treść wiadomości:

E-mail**:

Telefon**:

Vv

Kod z obrazka*:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności.

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Agent: Izabela Kulesza
Telefon:730 65 47 57 E-mail: i.kulesza@infopublikator.pl
Netinterpress
Netinterpress
adres: ul. Milskiego 1/41, 80-809 Gdańsk
tel.: 58 3047709
Powrót

Oferty podobne