Działka na sprzedażkrakowski, Skawina

Szczegóły oferty Zdjęcia Mapa StreetView Oferty w okolicy Miejsca w okolicy
Udostępnij
Cena: PLN Poprzednia cena: 1 000 PLN

Zapytaj agenta

Agent:Izabela Kulesza Telefon:730 65 47 57 E-mail: i.kulesza@infopublikator.pl
Wyślij pytanie

Informacje

Cena: PLN Cena za m²: PLN Powierzchnia: 8 884 m² Rozwiń

Opis nieruchomości

Uniwersytet Jagielloński
sprzeda nieruchomość w Polance Hallera
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Polance Hallera, gmina Skawina objętej księgą wieczystą nr KR3I /0 0 0 0 9 8 9 7/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie, zaprasza do składania ofert w sprawie jej nabycia w całości.

I. Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych o numerach: 307/10, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21 Polanka Hallera, o łącznej powierzchni 8884 m 2 . Działka 307/10 zabudowana jest połową budynku mieszkalnego, na pozostałej części nieruchomości znajdują się fundamenty 4 budynków. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina (Uchwała nr XVII/217/16 z dnia 23 marca 2016 r. Rady Miejskiej w Skawinie). Działki 307/10 i 307/11 znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (K5MN), pozostałe działki w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (K1MU). Nieruchomość objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej.

II. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

III. Oferta powinna zawierać:

imię i nazwisko, PESEL, NIP oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, kserokopię dowodu osobistego,
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
datę i miejsce sporządzenia oferty,
podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych - reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej; w przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie,
w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (umownej lub ustawowej) - pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania,
proponowaną cenę nabycia netto (cyfrowo i słownie)
potwierdzenie przelewu wadium na konto UJ,
oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz, że w związku z tym nie wnosi i wnosił nie będzie wobec sprzedającego żadnych roszczeń,
oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym - w przypadku wymogu prawnego - zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.

IV. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
V. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem decyzji, zezwoleń lub zgód.
VI. Koszty związane z zawarciem transakcji obciążają w całości nabywcę.
VII. Do ceny netto zostanie doliczony stosowny podatek VAT.
VIII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 18.750,00 zł na rachunek bankowy Uniwersytetu Jagiellońskiego: PEKAO S.A. O/Kraków nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 z dopiskiem „ wadium na zakup nieruchomości w Polance Hallera ”. Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli zaksięgowanie kwoty wadium na rachunku bankowym UJ nastąpiło do dnia 28.01.2019 r. W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży.
IX. Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
- p. Marek Uliński - Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 17, 12 663 38 82, fax 12 663 38 26, e-mail: z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl
X. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Oferta na zakup nieruchomości w Polance Hallera, gm. Skawina ” w sekretariacie Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Czapskich 4, pokój 303, pn. - pt. w godz. 7:30 - 15:30, w terminie do 04.02.2019 r. do godz. 12:00.
XI. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
XII. Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej po telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu : tel. 12 663 38 17, e-mail: z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl
XIII. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. Od dnia 25 maja 2018 r. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez formularz kontaktowy http://www.iod.uj.edu.pl/kontakt lub pod nr telefonu 12 663 12 25. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w postępowaniu. Dane będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, archiwizacji przez okres 10 lat. Oferent zachowuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy prawa.

„Podana cena nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest podana ze względu na wymogi techniczne portalu “.

Uniwersytet Jagielloński
Pan Marek Uliński
z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl
tel 126633882


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Numer oferty: NET-GS-835 Data publikacji: 2019-01-14 13:59:15 Data modyfikacji: 2019-01-24 11:29:24

Zapytaj agenta

Treść wiadomości:

E-mail**:

Telefon**:

Vv

Kod z obrazka*:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności.

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Agent: Izabela Kulesza
Telefon:730 65 47 57 E-mail: i.kulesza@infopublikator.pl
Netinterpress
Netinterpress
adres: ul. Milskiego 1/41, 80-809 Gdańsk
tel.: 58 3047709
Powrót

Oferty podobne